2017-03-22

Ayn Rand om syftet och värdet av utbildning; "Indoktrinering" kontra undervisning

Följande är en översättning av undertecknad från en föreläsning av Ayn Rand. Gick att ladda ner från Ayn Rand instititutet (ARI Campus). Verkar vara lika aktuellt som då det spelades in.

"The purpose and value of schooling; “indoctrination” vs. teaching."

Issues in Education
01:15

"Människans grundläggande verktyg för överlevnad är hans sinne. Vad människan behöver för att ta itu med de faktiska omständigheterna i verkligheten för att kunna överleva. Vad människan behöver är kunskap om de faktiska omständigheterna. Människan kan skaffa sig kunskap genom att resonera/tänka logisk, med hjälp av sin rationella förmåga. Därför för att bli en fullvärdig vuxen, för att kunna överleva, att stå på egna ben, behöver människan två saker; 1; kunskapen om de faktiska omständigheterna. Åtminstone upp till punkten att de förvärvats av hans äldre och 2; ännu viktigare, kunskapen hur man använder sitt sinne för få mer fakta. Människan är den enda arten som har förmågan att överföra kunskap från en generation till en annan generation. Djur kan bara upprepa samma givna kunskaper och kan inte överföra kunskap, människan kan.

Därför är den stora fördelen med utbildningen att en ung människa kan läras det väsentliga av den kunskap som upptäcktes av alla generationer som föregick honom och kan sedan berättas vidare. Han kan sedan upptäcka ytterligare kunskap. På grundval av av det som redan är känt och redan är upptäckt. Det är så mänskligt framsteg uppnås. Men den avgörande frågan här är. "Hur man skaffar sig kunskap?" Den processen är inte automatisk, människan vet inte automatiskt genom instinkt hur man lär sig. Människan vet inte automatiskt vad som är sant eller falskt.

Människan vet inte hur man validerar sin slutsats och sin bedömning. Hur man gör att sin slutsats överensstämmer med verklighetens faktum. Med andra ord; förmågan att skaffa sig kunskaper, att resonera, att tänka är inte medfött och automatisk. Människan föds endast med förmågan att tänka och lära. Men han måste upptäcka hur man använder den kapaciteten, han måste upptäcka logikens lagar, regler som han kan validera sin kunskap med och bestämma vad som är sant och vad som är falskt. Det är det primära syftet med utbildning. Utbildning måste ge en människa vissa fundamenta sakförhållanden som är kända för honom så att han inte behöver börja om från början som en vilde i djungeln.
En utbildning måste ge honom fördel av all den kunskap, åtminstone grundläggande kunskap som förvärvats av mänskligheten före honom, men framför allt måste utbildning ge honom kunskap om hur man använder sitt sinne. Hur man kan förvärva kunskap, hur man bär det vidare ytterligare. När en människa lämnar universitet borde han veta två saker. Det väsentliga i ett visst område där han har sitt huvudämne. Och framför allt förmågan att upptäcka ytterligare kunskap. Han borde ha fått lära sig hur man använder sitt sinne, hur man tänker, hur man bedriver rationell forskning.

Och jag måste tillägga att det är just den punkt där modern utbildning har misslyckats kapitalt. Dagens utbildning uppnår den exakta motsatsen. Inte bara missar den att ge människan grundläggande fakta, utan den är nästan utformat som om det var avsiktligt, som att den utformats för att stoppa, att förneka, att begränsa, för att förlama människans tankeförmåga . Om dagens ungdomar inte är neurotiska när de går in universiteten, har dem en mycket god chans att bli neurotiska tills de lämnar, eftersom hela anti-rationella, anti-logiska utvecklingen av dagens filosofi och filosofi- utbildning är utarbetat för att lamslå människans sinne "- Ayn Rand

2017-03-04

Vad händer? Vad beror frånvaron på bloggen på...

.

Well

Jag har hjälpt styvfarsan att flytta, det har tagit mycket tid av den lilla ledighet man har.

I övrigt har skåpbilen givit mig massa arbete. Jag kallar den för ett "projekt".. Previan var tyvärr inte i så bra skick som jag hoppats. Den kräver därför massa arbete för att kunna hålla igång. Kanske skriver jag ett inlägg om rosten som hittats.. Bilen har gett mig problem kan man säga, och det känns även lite jobbigt att gå emot minimalismtänket, men det finns en plan som gör detta projekt en väg framåt. Projektet har inneburit att det kommit in väldigt mycket prylar. Tyvärr är det ofta så med projekt. De kräver sina prylar. Det känns inte heller så bra att ha två bilar när man egentligen bara har behov av en..

En annan anledning till att jag inte är så aktiv på bloggen är att jag inte tycker den ger så mycket tillbaka. Inte i den mån jag hoppats i alla fall. Vi får se hur det blir framöver, om jag lägger mer krut på annat i stället för bloggen.

Ett förråd till en Hoarder? Såg detta när jag flyttade F's grejer. Går ju inte att öppna dörren utan att en massa cykeldäck ramlar ut.
Att organisera sina prylar på den här nivån är tecken på en maxad hoarder. Den/de  här kommer finna det mycket svårt att flytta och så vidare. Troligen är lägenheten också rätt full av prylar.
Toyotan var mer rostig än jag trodde. Började peta lite på en bubbla och vips visade det sig att rosten kom inifrån. Detta måste lagas.
Tyvärr har jag inte heller kunna träna så mycket som jag vill (pga av tidsbrist), och det får antagligen konsekvensen att det blir lite sämre beslut.

Tjarrå!.

2017-02-14

Kapitalismen är ohållbar?

Är du intresserad av ideologiska samtal? Om ja, läs då vidare..

Fick ett tips om ett program på SVTplay som var intressant! Det handlar om ett program som heter Idévärlden och jag tyckte det var ett fängslande avsnitt. "En tänkande talkshow med Eric Schüldt"  I programmet diskuteras kapitalism (och dess ramverk).

Författaren Kajsa Ekis Ekman blir bemött av den liberale författaren Mattias Svensson och nationalekonomen Johanna Möllerström.

http://www.svtplay.se/video/12352418/idevarlden/idevarlden-sasong-1-avsnitt-5?info=visa

2017-02-13

Minimalism som livsstil eller verktyg? / Minimalism as a lifestyle or a tool?

//English further down //

Se minimalism som livsstil eller som ett verktyg?


Vad innebär då livsstil?
För många är det något som hör ihop med hur man lever, kanske inte nödvändigtvis något som tillhör karaktären av sitt jag, men ja du hajar. För mig  det handlar om igenkännbara mönster (i samband med leverne) som upprepas tillräckligt frekvent.

Enligt Wikipedia är livsstil ”ett sätt som en individ eller grupp lever, med avseende på sociala mönster, konsumtion, underhållning och kläder, men ofta även attityder, värderingar och världsuppfattning.”

Vad är då ett verktyg? Jo, jag vet..det har blivit lite av ett modeord att användas vid presentationer. Ungefär som att ordet ”problem” vrids om till ordet ”möjlighet” för att låta mer positivt. Ordet verktyg har nog vrängts om till att kunna nästan vara vad som helst. Fast ursprungsordet står för något som

”Verktyg, naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är 'redskap för bearbetning av material', till exempel skärande bearbetning (kniv, stämjärn, borr, såg), formande bearbetning (hammare), m.fl.”

Så är minimalism en livsstil (där du tänker efter lite mer) eller är det bara ett verktyg som hjälper oss att göra bättre långsiktiga beslut?

Du väljer.

För mig är det mer ett verktyg än en livsstil. Minimalism är inte en magisk levnadsstandard som vissa ansedda personer kan nå. Det är ett verktyg. Det är en hammare. Och ett hus kan bygga på många olika sätt. I grunden behövs kunskap och kompetens för att bygga ett bra hållbart hus.

Minimalism är inte nödvändigtvis hur du lever. Det är inte något du nödvändigtvis associerar till att ha få saker (tänker på alla garderobsrensningar, projekt 333, äga max 100 saker osv.), eftersom när människor tänker på en ”livsstil” så är det ett så komplext format med många olika saker och varje "livsstil" är något individuellt för människor.
Det finns till exempel ”surfliv”, det finns ”vanlife”, det finns ”liveaboard” osv. Det blir nästan som att en livsstil är mer ett återkommande mönster. Och de tre livsstilarna som nämns ovan är mer ett sätt hur vi lever i samband med våra prylar och symbiosen av agerande och tänkande.

Minimalism är för mig ett mer avskalat liv och kan utgöra en del i dessa tre livsstilar, ett verktyg som vi använder oss av för att göra vår vardag lite friare och enklare.

Ser du minimalism som ett verktyg eller som en livsstil?

-----------------------   ---------------------   ---------------

In English

Looking at minimalism as a “lifestyle” or a “tool”?


What does lifestyle mean?
For many it is something related to how to live, maybe not necessarily something that belongs to the nature of the self, but you get the picture. For me it's about recognizable patterns (in conjunction with living) that is repeated frequently enough.

According to Wikipedia, lifestyle "a way that an individual or group live, in terms of social patterns, consumption, entertainment and clothing, but often also the attitudes, values and world view."
So w
hat is a tool? Well, yes I know.. it has become something of a buzzword for use in presentations, talks and so on. Much like the word "problem" is turned to the word "opportunity" to sound more positive. The word tool/utility has enough meaning if that could be almost anything. Pretty abstract. So what was the word “tool”suppose to describe? It stands for something like:
"Tools, natural or manufactured objects (tools) that are used to facilitate the work. A narrower but widely accepted definition is "tools for processing materials', such as cutting (knife, chisel, drill, saw), forming processing (hammer), etc."

Is minimalism a lifestyle (where you're thinking a little more) or it is just a tool that helps us make better long term decisions? You choose.

For me it is more a tool than a lifestyle. Minimalism is not a magic standard of living that some regarded people can reach. It is a tool. It is a hammer. And a house can be built in many different ways. Basically, we need knowledge and skills to build a good sustainable house.

Minimalism is not necessarily how you live. It is not something you necessarily associate with having few things (thinking of all wardrobe cleansing, Project 333, take a maximum of 100 things, etc.), because when people think of a "lifestyle" it is such a complex format with many different things and each "lifestyle"  has individual terms.
There are, for example, "surflife", there are "vanlife", there are "liveaboard" etc. It becomes almost like a lifestyle of more a recurring pattern. And the three lifestyles I mention above is more a way how we live in the context of our gadgets, and the symbiosis of action. Minimalism is for me a more stripped life and may be part of these three lifestyles, a tool that we use to make our daily lives a little freer and easier.

Do you see minimalism as a tool or as a way of life?

2017-02-06

Boktips: Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!

Boktips för er som gillar alternativa sätt att leva livet! Det här är en lättläst bok full med vackra bilder. Vi får följa med Emil på diverse äventyr, han kommenterar även lite andra alternativa livsstilar. Jag tycker den är läsvärd (har ej läst färdigt när jag skrivet detta)!

Lite kul är det att Emil även har med Emily och Cory, något som jag skrivit tidigare om här.

"Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel
Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel

Som vanligt har jag tagit några korta fraser ur boken så du får en uppfattning.

Från boken
”Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel
//s39 //
”Emily och Corey driver instagramkontot @whereismyofficenow. Emily arbetar som webbdesigner och kan jobba så länge det finns en internetuppkoppling. De har nu levt tillsammans med hunden Penny Rose i surfbussen Boscha under två års tid och har hittills rest genom 42 delstater i USA.”
//s40 Emil pratar med dem via Skype//
”Varför tror ni att de flesta har riktiga jobb och fast boende?
- För att människor ska våga välja en alternativ livsstil och följa sina drömmar så tror vi att det krävs tre saker:
1. De behöver bli medvetna om vad de vill. Folk vet i allmänhet inte vilka deras passioner är.
2. Det behöver finnas en ungefärlig plan och en riktning. En vision hjälper självförtroendet att växa och då kan man börja ta konkreta steg.
3. Support är en bra grej. Sedan spelar det inte så stor roll om det är en familj, vänner eller onlinebaserat. Folk behöver känna att de är en del av något större.
Om man funderar på att börja leva som nomad, vilka tips vill du ge?
-Börja ta små steg mot din vision. Var medveten om att det går upp och ner och att det är en del av resan. För vissa kanske det är lätt att hitta ett arbete som nomad, för vissa är det en lång krävande proces som fordrar kreativitet. Kom också ihåg att om du bor i en buss så har du låga kostnader och behöver då inte heller tjäna så mycket pengar.”

//s51, Om Peter Olsson som valt att bygga ett Tiny House i staden Nelson i Kanada //

- Jag kom till Kanada första gången för två år sen och blev förälskad. Under resan såg jag även ett tiny house för första gången. Min tid här gav mig även tid att reflektera över vad jag tycker är viktigt i livet och en viktig del var att jag inte ville vara bunden till en lägenhet i Sverige.
Peter åkte hem till Sverige för att sälja lägenheten och flyttade tillfälligt in hos en kompis. Han började göra sig av med en mängd prylar och behöll de som han hade användning för.
- Jag planerade först att bygga huset i Sverige men när jag börjat gräva runt i regelverk och lagstiftningar och kolla på priser så kände jag mig lite uppgiven. Det kändes alldeles för krångligt och dyrt.
Det slutade med att huset byggdes i USA och sedan körde han det helt enkelt över gränsen till Kanada. Att få bygga en egen stuga var en barndomsdröm.”

//s78 //
”The only real security is not insurance or money or a job, not a house and furniture paid for, or a retirement fund, and never is it another person. It is the skill and humor and courage within, the ability to build your own fires and find your own peace.” – Audrey Sutherland

//s87 //
“Richard Branson har infört fri arbetstid i hela Virginkoncernen efter att ha blivit inspirerad av Netflix som var tidigt ute med flexibel arbetstid. Enligt studier ökar både moralen, kreativiteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom fri arbetstid. Jag tycker personligen att det är en lysande idé. Jag mäter alltid arbete i produktivitet, aldrig i tid. Eller som Richard Branson uttrycker det: ”We should focus on what people get done, not on how many hours or days worked. Just as we don’t have a nine-to-five policy, we don’t need a vacation policy.””

2017-02-05

Drömfångare och Macrame


Funderar på lite repkonst. Skulle vilja göra något slag "lastnät" till Previan. Eller varför inte göra något som liknar en drömfångare. Den här tycker jag var rätt vacker.Till den här behövs:
3mm och 1,6 m gånger 11 stycken trådar.

Macrame 101 part1 av Li Nie


Del 2

2017-01-29

Göra sin egen drömfångare? Visar hur man gör ringen..

Vad händer? Jo vanen (Previan) behöver en drömfångare så jag har påbörjat ett litet projekt för detta. Har alltid varit lite fascinerad av drömfångare och dom har för mig blivit lite symbolen av "vanlife". Symbolen hör ihop med äventyr på något sätt.
Har inte kommit så långt ännu, men i alla fall börjat! Yepp, satte ihop en liten video hur man gör en ring till en drömfångare. Enjoy! :-)

2017-01-28

Lila brysselkål fejk or real?

Hittade lila brysselkål i affären, spännande tänkte jag, måste man ju testa. Aldrig sett lila förut.. Ja, gick på den enkla!! Det tycks ha varit ett enkelt marknadstrick för dom blev gröna efter att man kokat dem. Var dom bara färgade? Who knows.. Inte smakade dom speciellt annorlunda heller. Vattnet blev lila vid kokningen, var dom bara färgade?

Så gå inte på den kan ja ba säga.
Lila brysselkål. Hörde fler i butiken bli fascinerade av detta..
Lila brysselkål. Hörde fler i butiken bli fascinerade av detta.. 
From Netherland, Brussels Sprouts Purple A
From Netherland, Brussels Sprouts Purple A

Gröna efter kokning och lila kokvatten..
Gröna efter kokning och lila kokvatten..
.

2017-01-27

Kan en van vara enkel och minimalistiskt inredd?

Jupp, det går.
Kolla! Enkel och minimalistisk och samtidigt vacker inredning.

Du kan se förvaring under diskstället och ytterligare ett skåp längre bort. Resten får du gömma under sängen.
Ja, jag vet. Det här är inte lätt att åstadkomma men uppenbarligen går det.


Bilden hittade jag på nätet utan källa.. Säg gärna till om du vet så jag kan uppmärksamma fotografen och den som inrett denna fina van.

 English:

Clutter free and clean simple van.. Simple and minimalist and at the same time beautiful decor


You can see the storage area under the zink and a cabinet further away. The rest, you hide under the bed?
Yes I know. This is not easy to achieve but obviously it can be done :).


Not a van but beatiful, source unfortunatly for me unknown, found it shared on Internet.

2017-01-22

Storyn om när jag slog till på Previan

Storyn om hur Toyota Previan inhandlades

Jag har ju som kanske bekant varit sugen på att testa ”vanlivet” ett tag nu. Såå Efter MYCKEN research hade jag äntligen kommit fram till några bilalternativ som kändes som om de skulle kunna fungera och vad jag ansåg var rimliga pengar att lägga på denna idé.
En av säljarens mörka bilder.
Helst ville jag ju ha något som gick in i garaget. Det betyder ofta en van runt max 180-190 cm i (vanlig höjd för garage, och en maxlängd på ca 5 meter). Som aspirerande minimalist kände jag att jag inte behövde så stora ytor och ståhöjd fick vara utan under dessa premisser. Hellre att jag kunde låsa in bilen (slippa få den uppeldad?) och kunna jobba på den i inomhus miljö..

En bil som sägs vara pålitlig och passar den storleken är Toyota Previa Mk1 (91-99), möjligen en Mk2 (2000-2006) men eftersom de flesta jag var och kolla på ofta hade gått långt och var alltför rostiga för att passa min smak så gav jag även Volkswagen T4, samt Toyota Hiace en chans. Fast dessa går tyvärr inte in i garaget! Så helst inte. Men även bland VW T4 och Hiaces var det svårt att hitta fräscha objekt. De flesta har gått långt och är ganska dåligt skötta så rost har börjat krypa här där.


En liten resume på vägen mot #vanlife.
Här är en VW T4 som jag budade på men inte fick.

En Previa i Ljungby... som jag missade, eller ska vi säga slapp köpa.. Finns ett inlägg på Previa bloggen också..

En VW T4 från sista årgången 2003 som jag var spekulant på (bra pris, men tyvärr ej servad).
Budade även på en Hiace hos kvarndammen.

Var och tittade på en fullutrustad Previa (med drag!) från 1999 som tyvärr var för rostig.
(Lägger några bilder längre ner på dessa objekt.)

Tillbaks till den röda tråden.. 
Huvudfokuset var i alla fall att hitta en fräsch Previa. Svårt svårt..

Jag kan ju nämna i sammanhanget att jag har hållit ögonen på Blocket i flera år.. och.. när det dök upp en Previa (fr. 1998) som hade gått under 10 000 mil och där det stod att den var i ”nyskick” tändes mina förhoppningar.. This could be it! (enda gruset var väl att den saknade drag och solluckor, men man kan inte få allt)
Att den var dubbelt så dyr som de vanliga Previorna på Blocket gjorde inte så mycket. Jag var beredd att betala lite extra för slippa få en rosthög!
Alltså seriöst, finns det något så tråkigt som att kosta på pengar på en rosthög, nje, tveksamt va? Jag avskyr rost!
Utdrag från annonsen på Blocket.
Det som fick mig varsam var dock annonstexten om att bilen var ”som helt ny” och att den dessutom fanns i en så kallad ”No go-zon” (en av 55 sådana klassade zoner i Sverige). Jag säger inte vilken no go-zon för att vara lite politisk korrekt, hahah.

Det som gjorde mig skeptisk, (vis av tidigare erfarenhet) var inte zonen utan mer att jag varit och kollat på bilar tidigare som sagts vara rostfria och i mycket fint skick och ”bla bla” och dom har visat sig vara riktiga rosthögar. En del människor har ska vi säga en tendens att LJUGA i sina annonser eller ett bättre sätt kanske är att säga att vi ser väldigt olika verklighet...

Nåväl...Jag bestämde mig för att ta bilen och chansa på att Previan stod utomhus (adressen hittade genom att söka på telefonnumret) och jag skulle kunna åka och titta på den utan att behöva ringa säljaren. Jag menar hur illa kan det egentligen vara i en ”no go-zon” en sen eftermiddag? Ganska illa skulle det visa sig. Jag blev mäkta utstirrad och nästan påkörd av en bil som körde snabbt förbi (i någon slags taktik att skrämma mig antar jag). Det kändes inte tryggt att vara där kan man säga.
Nåväl jag kunde inte hitta bilen så det blev en bomkörning (det här utspelade sig i en annan stad än den jag bor i). Så jag åkte hem igen.

Jag släppte tanken på denna Toyota Previa, men den skulle visa sig ligga kvar på Blocket...
Det gick någon månad och den låg fortfarande kvar på Blocket. Den hade blivit utannonserad ytterligare en gång eftersom det var olika datum på säljes annonsen. Tydligen var det inget sug efter bilen. För dyr för skicket?

Jag skickade iväg ett mail och bad om lite fler bilder. Vad hade jag att förlora? Någon dag senare damp det ner några bilder i min maillåda. Bilderna var tagna i ett inomhusgarage och var mörka. Jag blev inte så mycket klokare av dem.
Jag blev ändå nyfiken igen och började kolla upp om det fanns några skulder på bilen (går att kolla via transportstyrelsen register). Japp den hade en liten skuld (under tusenlappen).
Jag ringde upp säljaren och frågade lite om skick osv. Trots att det var väldigt svårt att kommunicera (dålig svenska) förstod jag att denna person var ärligare än annonsen för nu fanns det lite ytrost och säljaren erkände att den inte var i nyskick.

När jag frågade:
”Det finns en skuld på bilen?” Fick jag till svar:
- Kom hit titta bilen! (samtidigt som han lät lite smått irriterad)

Hmm.. okej tänkte jag, vad har jag att förlora på att åka och titta på den. Egentligen bara lite tid (förhoppningsvis). Jag fick bekräftat att det var bara att komma på eftermiddagen, han skulle vara hemma. Det vara bara att ringa.

Dags att åka till ”zonen” igen.. Kan säga att upplevelsen av no go-zonen inte heller denna gång blev bättre.. creepy ställe.. där man inte känner sig välkommen..
Väl på plats utanför säljaren bostad, ringde jag igen.. Han var inte hemma. Det skulle ta någon timme innan han kunde komma.. Suck!
Hmm, ska jag verkligen vänta tänkte jag. Han sa att han skulle ringa sin son och höra om han hade tid att visa mig bilen.

Några minuter senare träffade jag hans son och yngre broder som visade mig bilen. De visade sig vara trevliga och hjälpsamma. Jag visades bilen i ett garage och vi tog även en provtur med bilen. De studerade mig noga när jag undersökte bilen. Kände mig utstirrad igen, hahah. Den gick som den skulle, även om bromsarna kändes lite ”matta”.

Bilen var ju naturligtvis inte i någon nyskick, men den var fräschare än andra Previor jag tittat på. Så den kändes ändå relativt OK. Bilen hade bara dryg 9700 mil, och någon sådan lågmilad Previa har då jag inte sett i min jakt på dessa.. Lite besviken att den inte var i bättre skick blev jag, men skulderna var trängselavgifter som lovades att betalas av säljaren.

Jag prutade någon tusenlapp och bestämde mig för att slå till. Det går inte att vela hela livet, ibland måste man agera. Det här har ju varit lite av en dröm att testa på.. Vanlife here I come!

Jag tänkte på orden från Robin Sharma, från en vlog video jag nyss sett.
Där Robin just har avslutat sin löptur och finner sig ödsligt ensam mitt i en stad tidig morgon. Han pratar om ”5 am Club” och om att ha en morgon rutin som får människan att nå sina mål.

”I could have made excuses, you can have made excuses, but ideation without execution is delusion. Get your dreams done!” – Robin Sharma
Just det, get your dreams done!

Jag betalade bilen kontant. Vi kan väl säga att det kändes lite olustigt att stå med kontanter och fiffla utanför en trappuppgång då säljaren inte verkade öppen för att släppa in mig i sin lägenhet. Men vi blev inte rånade... Dock ska jag ge säljaren och hans söner en eloge, de gav gott förtroende. De hade kört två gånger till Irak med sådana här Previor, inte denna dock. Den hade de bara ägt några månader. Säljaren sa att han älskade dessa bilar, att han köper dem ibland, men att han redan hade en lastbil och behövde något mindre till sin son.

Jag sa hejdå och körde därifrån. Jag stannade vid en mack, kollade nivåer, tankade upp bilen och bilfärden hem på drygt 10 mil gick utan problem.. Det var en bra start!
Var och tittade på denna fullutrustade Previa med dubbla soltak. Tyvärr för rostig för att man skulle slå till.
Den hade även kylbox, snurrbara stolar, automat..
... och till och med utrustad med drag!
Det här var Toyota Previan i Ljungby. Den hade just blivit såld så jag slapp fundera på om det var något för ha... Den var rätt sliten och det läckte något under bilen.
Rosten härjade fritt på bakluckan bland annat.
Den här budade jag på, fanns som nätauktion. Vi var och tittade och provkörde den, men det var rätt mycket jobb. Lät den gå till någon annan. Går definitivt inte in i ett vanligt garage...
..fast det hade säkert varit uppskattat med ståhöjd.. :)

2017-01-19

Seasteading

Åhh, jag tycker sånt här är så spännande.. När jag pluggade för x antal år sedan så var det en kille som tipsade om att det skulle byggas ett skepp som skulle hålla sig ute på territorialfritt vatten. Det skulle gå att köpa sig en lägenhet där för många miljoner, och var väl tänkt som ett riktigt fritt ställe. Utan en stat som ska styra allting.. Ett ställe utan politiker och en majoritet som röstar för att utnyttja andra.

Ett helt nytt litet samhälle skulle kunna skapas som bygger på frivillighet mm. Ett bättre samhälle helt enkelt. Ett samhälle som inte subventionerar dumhet..

Ja, det finns några som vill bygga något bättre än de vi lever i just nu..

Nåväl, sen hörde jag inget mer direkt om det .. Sådana här "vilda" tankar kommer lite då och då av människor som söker andra alternativ. Lika spännande varje gång!

Ta bara ett ord som "aquapreneur".. Love it!

Idag fick jag höra talas om Seasteading!!. Ett projekt med en flytande stad där man vill bygga ett anarkiställe enligt vissa premisser. (Nej anarki betyder inte kaos, utan "utan ledare") Och där det ska gå att ta sitt lilla del (flyttande betong) och flytta om man inte gillar vad som sker.. och således bilda ett nytt samhälle... kanske tycker att det samhälle man lever i blivit för korkat. Perfekt, gillar mobiliteten!
Och om det nu skulle vara omöjligt att leva utan någon som styr så skulle man i alla fall kunna välja ett ställe där värderingarna överensstämmer med ens egna!

Sånt här tilltalar mig.

Återigen är det bara miljonnärerna som kommer ha råd med en plats, men det är en början till något.. Något som kanske kan växa för oss andra som tilltalas av idéerna! Jepp! Allting måste börja någonstans. :-)

"Good ideas dont require force.."Artisanopolis - Floating City Project Animation
Läs mer här: https://www.seasteading.org

2017-01-14

Isoleringsblock av styrofoam och relectix / thermoreflekt

Kollade på den här videon och fick lite tips angående isoleringsblock. Tyckte det var fiffigt att klä in cellplast med bubbelplast i aluminium och liksom bygga ihop så det det går att sätta för fönstren och behålla värmen på vintern. My style, enkelt och funktionellt. Gillar nästan "looken" på aluminiumfolien också!

Ca 5.20 in i denna video
https://www.youtube.com/watch?v=VG4kJrhjzaY

Håller på och spånar ideér inför #vanlife.. :-)

insulation Block: styrofoam and radient barrier

Tyvärr är det svårt att hitta Reflectix eller Thermoreflekt till ett hyggligt pris. Inte som på Walmart i USA i alla fall.
En enklare lösning (men antaligen fulare):
Kartong och sen bubbelplast kanske inte är så dumt och värt att testa? Sätta fast med magnet?
Bubbelplast finns 1x10 m på Biltema, kostar 70 kr.

2017-01-07

Vad händer.., hjälper styvfarsan


Vad händer? Som vanligt är det lätt att ta på sig för mycket.. hinner inte med riktigt.. Har dessutom anmält mig till en "Storytelling" kurs på Linnéuniversitet (hur tänkte jag där?).. Får se om det är något för mig..

Vardagsrummet. Har lyckats sälja skinnsoffa
och bokhylla. De största prylarna.

Usch, vilken dag förövrigt.. idag har jag hjälpt min styvfar att flyttrensa och plocka fram grejer uppe i skåpen.. och det är sannerligen en bra påminnelse att inte skaffa massa prylar som tar tid (och låser fast)!!.. Det är sååå lätt att samla på sig, speciellt när någon ger bort det..
Påskprylar, kräftkalassprylar, hushållsmaskiner, glas i mängder. Ja du fattar.

Puhh.. Det är dessutom jobbigt att börja rota i det förflutna.. Hitta saker som får en att minnas massa saker som man hade glömt sedan länge. Jag hittade några gamla glas som jag minns från min ungdom. De påminner mig om en svunnen tid och människor som nu lämnat jordelivet.. jobbigt.. ! För mig deprimerar dessa minnen mest.. Att se sin snälla morfar på bilder från förr t.e.x.. Saknaden..

Min styvfarsa håller på och downshiftar kan man säga.. lite ofrivilligt.. han har ju skaffat på sig utgifter som gör att han behöver bo billigare.. Tror jag skrivit om det tidigare? (läs leasingbil)

Hur många termosar av samma storlek behöver man? Min styvfar hade 3 st..

Hur många vaser behöver man.. ? I donno

Puh säger jag bara.. vad mycket prylar det ryms i en trea.. 
Sovrummet: dubbelsängen är såld samt nattduksborden.

Mannen som aldrig synts ute utan slips? Heheh. Detta är min styvfar F som tyvärr blivit rätt "tufflig" vid det här laget. Nej, han läser inte det här, saknar Internet. Vet inte om att jag bloggar ens.
Återstående vaser efter att ett gäng slängts.. Hur många behöver man liksom??!


Dessa ska försökas säljas. Försöka i alla fall. Verkar vara värt lite. Cobalt Net Lomonosom kaffekoppar från Ryssland.. Ge rimligt bud och de kan bli dina :-). 
Ryska koppar, Lomonosom, Antal.

2017-01-05

Alex reser runt i sin van Penny (Video)

Mer "vanlife" videos! Men endast det bästa jag hittar! :-)

Alex är en kvinnlig resenär som bor och reser med sin hund (Talkeetna) i sin van "Penny", dvs  en VW T4 (motor VR6) Eurovan Camper -2000. Hon blev inspirerad av minivans på hennes resa i New Zeeland, hon såg hur mycket det gick att göra av en sådan situation. Själv tältade hon vid detta tillfälle. Och all vi som testat och kan jämföra situationen att tälta genteom att bo i en bil eller van. Det är stor skillnad på kvalitet och komfort.
"and she muss 17 feet of home, and I love her."

Dryg kommentar: Vilket innebär 1,58 kvadratmeter (vilket verkar lite lite enligt mitt tycke). Hon räknar antagligen inte sängutrymmet? Oder?

Alex gillar att folk pratar om sina vanar som om de vore människor.

Hon har även ett "urban camping modesty sheet". Ett lakan som är svart på ena sidan och ett coolt bergmotiv på andra sidan. Det sätter hon upp med kardborrband mot hytten.


2017-01-01

konverterad van som heltidshem för nomadiserande kanadensiskt par

Gott nytt år på er! Hoppas vi får ett bra år! :-)


Mer video.. mer annorlunda boende, ni vet ju att jag gillar sånt här!

Converted van as full-time home for nomadic Canadian couple
Kanal på Youtube: Kirsten Dirksen

29:55 ”I think that human beings are pretty complex creatures. There´s a part of us that wants security and routine, and then there’s that part of us that wants adventure and new things. And I think we’re conflicted by those wants. We can easily get like caught into one or the other. And sometimes because of fear of change we’ll stay in one or the other.” – Mat
//fortsätter direkt //
“Sometimes we want opposing things at the same time. Like even though we do sometimes like stability and we like to sleep in our own beds and have our own plates or whatever it was preventing us from doing the other one. The cool thing with this life is that we can choose to have stability. Like right now we’re house-sitting for five months, but then we still have the flexibility to go and travel and drop everything. The cool thing about being nomadic is that your always flexible to do whatever you feel like you need to do, and maybe some people are unhappy, not because the situation is wrong for them, but because its preventing them from doing multiple things.” – Danielle

31:45 “I think in theory a lot of people can do what we doing here, but maybe in practice it’s a little trickier than it seems to be. I guess you have to put up with like a certain amount of discomfort and like uncertainty and surprise. And it’s probably not something that everyone is up for putting up with on a daily basis.” - Mat

35:30 “If you take the time to plan your life, you can create something amazing." - Danielle

2016-12-28

The Endowment Effect (Video)

Jean Piaget - en grundare av barnpsykologi - observerade något djupgående om den mänskliga naturen: Vår känsla av ägande framträder otroligt tidigt. Men varför vi blivit så fäst vid saker?

2016-12-15

Happy camper?

Så var det gjort. Ett steg på vägen att testa det som jag sista tiden funderat på. Måste få veta. Ibland kan man bara göra. Learning by doing.
Vad har jag gjort?
 Jag har köpt en stor bil, en minivan, En Toyota Previa från 1998. Och jag vet ärligt inte om jag har gjort rätt. För mig känns konstigt och läskigt att köpa på sig stora saker. Jag blir stressad av det av någon anledning. Någon slags förändring.. Underligt hur man fungerar. I alla fall nu var det gjort. Nu var man med två bilar igen.. Onödigt (och krångligt). Och jag har redan åkt på parkeringsböter på den ena, suck.

Bilen saknar drag, men tanken är att den ska utrustas med detta.

I övrigt har jag varit sjuk, men har ändå pallrat mig till arbete. Det har varit en tuff vecka och jag har känt mig orolig. Tror jag blir påverkad av mörkret, hoppas på gladare tongångar nästa gång.
Over and out


2016-12-14

Definitionen av konst?

Idag undersöker vi vad konst är! Älskar vettiga definitioner.. I följande inlägg intervjuar Leonard Peikoff Mary Ann Sures om vad som är konst och vad som är dess defintion.. Häng med! :-)

"Konst är ett selektiv återskapande av realitet enligt konstnärens grundläggande värdeomdöme" - Egen översättning av vad som sägs nedan.. 

Där realitet består av en slags objektivt verklighet (innefattar även t.e.x "fantasy" där vi kan tolka och förstå).

Från: https://www.youtube.com/watch?v=iMmaYXj4Auk
What is Art? (Part 1 of 4)

Art as defined by Ayn Rand, the only philosopher who has defined Art. (25 september 1996)
05:30 “Art is a selective recreation of reality according to the artist metaphysical value judgment.” – Ayn Rand via Mary Ann Sures, konst historiker
06:00 “When she says metaphysical value judgment, she just means the ones that really are at the root of his whole view of thing, not just his value judgment as to what toothpaste he likes or what brand sofa or what brand of soup.” – Leonard Peikoff
Förenklat: “It’s a selective recreation of reality according to the artist basic value judgment.”
Vad betyder då ordet “recreation”?
Att skapa något på nytt. Att frambringa något i tillvaron, något som inte har funnits tidigare
Artisten skapar inte en hel verklighet utan denne väljer en selektiv del av möjligheter som finns i tillvaron. Artisten väljer något över annat för att lägga i sin konst, en del av det som existerar. Artisten måste veta vilja alternativen är och hur att välja bland dem. Detta är det som guidar artistens urval. Vad som guider artisten är personens grundläggande värdering( ”basic value judgment”).

Mary Ann: ”Does man have the power of choice? Can he choose values? Can he choose goals? Can he achieve them? This is the basic issue for man."
Leonard: “You mean some people would say yes to that and someone would say “no”?”
Mary Ann: “Right. Supposing you´re an artist and you say yes, man does have to power to choice, he is a self confident, self-assured being. He can go after what he wants. He can get it. If you give that answer as an artist then you are going to make something like Michelangelos “David “, which shows a self-assured being ready for action. But supposing you say “no, that’s not the essence of man. Man can’t really achieve anything in life; he can’t find happiness. All he can do is surrender to defeat and let’s say lonely despair.” Now that´s another judgment of man as helpless and if that´s your views of man as an artist then you are going to do something like the sculpture Wilhelm Lehmbruck.”
11:30 Mary Ann: “Two basic value judgment of man.”

Michelangelos "David" "shows a self-assured being ready for action."

Michelangelos "David". Foto: Jörg Bittner Unna  (CC BY 3.0)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)#/media/File:%27David%27_by_Michelangelo_JBU0001.JPG

Den som säger "nej"...

Konst från Wilhelm Lehmbruck
Bild från: https://www.facinghistory.org/sites/default/files/Seated%20Lehmbruck%20180dpi_picnik.jpg
Bild från: http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/ff/04/b7ff048af215d055eabb377c09e5bfd4.jpg


Är konst viktigt och om ja; varför är konst viktig? Varför är det viktigt att vi upplever någon annans syn på verkligheten?
Leonard Peikoff frågar och Mary Ann Sures svarar:

https://www.youtube.com/watch?v=nI3eqFgieyc
What is Art? (Part 2 of 4)
8:35 Mary Ann: ”Why do we need art you’re asking?”
Leonard: “Yes.”
Mary Ann: “Is it a luxury? No, art is a necessity.”
Leonard: “An actual necessity of human life?”
Mary Ann: “Yes.”
Leonard: “Really? Like food in effect?”
Mary Ann: “Well, no it doesn’t pertain to his physical survival. What it pertains to is his spiritual survival.”
10:55 “I can’t point to a stature. I can’t point to a painting and say yes, that’s the meaning of life to me. That’s what’s important. That’s why you know the saying is; A picture is worth a thousand words. And man needs to see it because hi’s in danger of losing that perspective of what’s important. So many things can happen in one’s life, one can’t control. He needs the power to summon his basic values and to reaffirm them. He has to see them. And that’s why art is vital to survival.” – Mary Ann Sures, sept 25, 1996. Source: https://www.youtube.com/watch?v=nI3eqFgieyc
---------------  ------
Modern konst?
 Är "modern art".. konst? Ni vet bubblor, streck hit och dit, påkastad färg osv.. Saker som inte kan förstås..
Mary Ann Sured ger oss svaret:

7:40 ”If you mean by modern art; non objective, things without subjects, unintelligible? No it’s not art.” – Mary Ann Sures, https://www.youtube.com/watch?v=GVvmNYms09o

2016-12-11

Boat a Home

Kolla in det här! Ett alternativ där det är lite varmare än Sveriges breddgrader? Ser ju tyvärr rätt oisolerad ut.

2016-12-08

Promenad: Måste röra på sig

Enkelheten i en promenad, och titta på fina husbåtar vid Pampas Marina. Det är inte fel!. Jag måste verkligen röra på mig för att må bra. Har verkligen insett det. Det är så viktigt för mig! Det blir lätt att man sitter ganska mycket och kroppen är ju som bekant inte gjord för det. På vardagarna har jag svårt att hinna med hård fysiskt träning så då gör det ändå gott att bara få komma ut och röra på sig. Det här är ett sådant tillfälle. Lyssna på något bra och bara promenera. Gillart!

MS Marta gillade jag.
De andra tjusiga båtvillorna är också fina, men har inte samma karaktär som en båt. 
Vackra MS Marta som har så vackert tak, strax under taket ligger en kajak. Smakfullt inredd.

2016-12-06

Lugnet och värmen som trä ger till en inredning..

Ett litet inlägg om inredning. Detta är ju ett ämne som ligger många varmt om hjärtat. Hmm.. kanske mest för det kvinnliga könet, men även vi män kan tycka en fin inredning i bilen symboliserar status mm. Dessutom är det ju trevligt med ett mysigt hem, bara det inte blir för övdrivet. En del tycks ju aldrig bli nöjda.. och dyrt kan det bli.

Jag var intresserad av inredning när jag var yngre. Speciellt när jag höll på som mest med att vilja tävla i bilstereo (och bygga inredning mm).Vad jag märkte var att inredning är svårt, och att man sällan blir nöjd. Riktigt svårt till och med. Ofta får man börja om från scratch för att bygga något riktigt fint. Ett ständigt pussel kan man säga. Vad jag dock kommit fram till är ganska hållbart genom åren är ljusare trä. Det verkar nästan tidlöst om det är rätt ådring och lyster. Om ett hem är smakfullt matchad med trä kan det definitivt göra sitt.
Cederträ i rätt nyans är till exempel fint. Panel, långa "plankor" som ger ett naturligt intryck ger ett lugn för min själ.

För att visa hur mycket trä kan göra för en inredning tänkte jag visa er den här smakfullt inredda skåpbilen.

Kolla vad filmmakaren Zach Both gjort med en "van", vid fönstrena har han svarta tavlor för enkel antecknings och storyboarding.
Vitt tillsammans med rätt sorts trä är något jag gillar. Vad tycker du?

Träet gör så mycket för att lyfta inredningen.. Bilden är från Pinterest som i sin tur hänvisar till denna sida
--------------  -------------
Det går att lägga väldigt mycket tid på design och inredning. Något jag inte gör längre då jag funnit mer intressantare saker att lägga tiden på.. Jag kan dock inte låta bli att bli lite fascinerad när jag ser något fint. :-)

Nedan.. Tjusig grund, men för mycket prylar, för mörkt golv och inte skåp att gömma alla prylar i.. Det som kunde blivit något riktigt fint gick inte hela vägen..

Gillar taket, gillar trappan, gillar inramning av fönster och dörrar.
Gillar inte det mörka golvet, avsaknad av matchande skåp vid kök samt vilket gör hemmet överplottrigt av prylar.
De sista bilderna från: http://humble-homes.com/a-not-so-tiny-tiny-house-by-tiny-portable-cedar-cabins/

2016-12-04

Förbjuda samåkning?

Åhhh, alltså det bara puttrar i mig att läsa när människor försöker tvinga på andra sina förslag. Tvång istället för frivillighet. Det verkar bli ett alltmer ett korrupt och ofritt samhälle..

"Regeringens utredare Amy Rader Olsson vill förbjuda samåkning. Man ska endast få åka tillsammans i en bil om alla i bilen ska till och från samma ställe. Annars blir det olaglig taxiverksamhet enligt den sk "Uberutredningen"."

Läs mer här.

Bilden från: https://www.pinterest.se/pin/202239839497074268/

2016-11-30

Har kärleken lättare att växa i små hus?

I dunno.. men kanske.. :-) Svårt att bevisa?

Om vi inte trivs tillsammans från början är det nog svårt i smått som stort hus..

Sångtexter: "But you know, love grows best in little houses / With fewer walls to separate / Where you eat and sleep so close together / You can't help but communicate…"
Artist: Doug Stone


Bilden från: https://www.etsy.com/listing/243475910/love-grows-best-in-little-houses-pickFilosofi kan inte ta fäste där staten styr hårt?

Kanske är det därför bristen på filosofi är så påtaglig inom Sveriges ramar? Kanske för att staten är så stor, starkt och lägger sig i det mesta? Nu är det tack och lov inte lika illa som i Sparta.. Jag kan trots allt skriva detta utan större risk för fysiska reprimander (tack för det!). I Sparta var dock friheten minst sagt begränsad. Där föddes du verkligen för att tjäna staten.

I Sparta togs till exempel pojkarna tidigt från sina mödrar och familjer för att inte bli "mjäkiga" och kunna bli hårda och tränas att bra krigare. Krigarna i Spartas arme skulle vara hänsynslösa och stenhårda.

Frågan blir då.. När kan filosofi och vetenskap växa sig stark? Leonard Peikoff ger oss svaret.
(HOP_AUDIO_LS2)
04:35 “What it amount to is that the Greeks by the sixth century BC owing to various facts had achieved a comparative political freedom? The powerful monarchies of the earlier centuries had given way to the freer city states and in that climate philosophy and science could develop. I might note parenthetical that wherever government’s remains strong philosophy never took root. And the classic example of that is Sparta which never had a philosophical thought so far as you can tell from what they left.” - Leonard Peikoff, History of Western Philosophy, (THALES OF MILETUS AND THE BIRTH OF GREEK PHILOSOPHY)
Fritt översatt:
"Vad innebar det att grekerna från det sjätte århundradet före kristus på grund av olika omständigheter hade uppnått en jämförande politisk frihet? De kraftfulla monarkier som funnits i de tidigare århundraden hade fått ge vika för de friare stadsstater och ett klimat av filosofi och vetenskap kunde utvecklas. Jag noterar med en parentes att där statens varit fortsatt stark har filosofi aldrig tagit rot. Och det klassiska exemplet på detta är Sparta som aldrig haft en filosofisk tanke så långt du kan berätta från vad de lämnade."

"Spartan children had a responsibility placed upon them at birth, to serve Sparta, and in order to serve Sparta, you had to be strong and learn fast.
The Spartan government was only interested in the best for its state, which meant that strong children were the only ones that would survive. Both baby girls and boys were put through initial tests to see if they were strong enough to be useful to the state. If a child did not pass these fitness or health tests, they would be left to die, outside of main living area of the state, typically in the wild, or in the mountains. Sparta was not a state to accept anything but the best, and this practise started at a young age."
http://www.legendsandchronicles.com/ancient-civilizations/ancient-sparta/children-of-sparta/
Fritt översatt:
Barn i Sparta åsattes ett ansvar vid födseln, att tjäna Sparta, och för att tjäna Sparta, var du tvungen att vara stark och lära dig snabbt.
Spartas regeringen var bara intresserad av det bästa för sin stat, vilket innebar att starka barn var de enda som skulle överleva. Både flickor och pojkar ställdes genom inledande tester för att se om de var tillräckligt starka för att vara till nytta för staten. Om ett barn inte klarar dessa fysiska tester eller hälsotester , skulle de lämnas att dö, utanför vanlig levnasyta som tillhörde staten, vanligtvis i naturen, eller i bergen. Sparta var inte en stat att acceptera något annat än det bästa, och denna praxis började vid en ung ålder."

2016-11-27

Vilka saker bör man hålla privat?

Ligger det något i följande meme?

”Always keep your love life, your bank account and next move private.” - FORSELFSUCCESS